Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy

Termín

22. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
23.-29. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl, starostovia, odborní zamestnanci škôl a obcí

Kapacita:

150

Uzávierka:

22.11.2021

Variabilný symbol:

221121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • správna dokumentácia personalistky/mzdárky školy
  • osobný spis zamestnanca – zakladanie osobného spisu zamestnanca,  menovacie dekréty (na čo a kedy?)
  • špecializované činnosti vykonávané zamestnancami  školy a  „menovanie“
  • príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. – prehľad povinností a špecifík
  • náplne práce – povinnosť alebo možnosť,  výhody a nevýhody
  • platová inventúra a tvorba rozpočtu  na mzdy
  • interné pracovno-právne predpisy  – povinné a nepovinné
  • riziká a znižovanie miery právnej istoty pre zamestnancov a zamestnávateľov pri neaktualizovaní  vnútorných  predpisov

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

admin2

21.11.2021 o 16:47

Reagovať

zaradené pod č. 3-7

Molčanová

16.11.2021 o 11:57

Reagovať

1. Odmena v mesiaci november 2021 podľa KOL.ZMLUVY na rok 2021 vo výške 100,00 € sa môže vyplatiť aj hlavnému kontrolórovi, keďže je zamestnanec na prac.zmluvu, ale odmeňovaný podľa zák. č. 369/1990 Zb. alebo nie?
2. Starostovi môžeme túto 100,00 € odmenu vyplatiť, keď nie je zamestnanec?
3. Dohodárom v škole (kňazi) môžeme túto 100,00 € odmenu vyplatiť, keď nemajú pracovný pomer na prac.zmluvu?
4. Kolektívna zmluva je záväzná - ustanovenia platia pre všetkých zamestnancov obecného úradu a školy zriadenej obcou, ktorí majú prac.zmluvu, bez ohľadu na spôsob odmeňovania? (zák. 553 , zák. 369, zák.práce, iné-projekty)
5. Kolektívna zmluva sa vzťahuje na starostu obce?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.