Odpadové hospodárstvo obce * pripravované zmeny od 1.1.2022 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve * Nový termín, pôvodne 10.11.2021

Termín

10. december 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
11.-18. december 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, odborní zamestnanci miest a obcí, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

10.12.2021

Variabilný symbol:

101121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - schválené a pripravované zmeny

Základné ustanovenia

Povinnosti pri nakladaní s odpadmi - prehľad a schválené zmeny

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - zmeny súvisiace s odpadovým hospodárstvom obce.

Komunálny odpad - povinnosti jednotlivých subjektov a posledné zmeny ustanovení.

Administratívne nástroje - povolenia, registrácia - úprava.

Informačný systém odpadového hospodárstva - aktuálny stav.

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch - novely jednotlivých vyhlášok.

Prehľad ďalších pripravovaných zmien právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Odpovede na zaslané otázky

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.