Dokumentácia úradu po novom  * nový zákon o archívnictve - 364/2020 Z.z * Nový termín, pôvodne 8.11.2021

Termín

16. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
18.-25. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

orgány verejnej moci – obce, školy, DSS a iné organizácie – štatutári a odborní zamestnanci

Kapacita:

150

Uzávierka:

16.11.2021

Variabilný symbol:

081121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  1. Zákon 364/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
  2. Povinnosti pôvodcu registratúry
  3. Záznamy elektronické, neelektronické, kombinované
  4. Úradné doručovanie elektronicky
  5. Evidovanie záznamov klasicky alebo elektronicky
  6. Registratúrne stredisko
  7. Vyraďovacie konanie elektronicky

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.