Online konzultácie s  Ing. Pavlom Kukučkom   * Mzdové účtovníctvo - vybrané témy aktuálne vo IV. Q. 2021 * ONLINE kozultácie s...

Termín

3. november 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
4.-11. november 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

online konzultácie

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci obcí, miest, škôl, soc. zariadení, starostovia, hlavní kontrolóri

Kapacita:

160

Uzávierka:

03.11.2021

Variabilný symbol:

03112021

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky

 • novela nariadenia č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
 • zmena nepostihnuteľných súm pri výpočte výšky neprednostných zrážok

Daňový bonus

 • od 1.7.2021, od 1.8.2021 a od 1.1.2022
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2021

 • odmena  100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov
  • špecifické podmienky
  • zásluhovosť, alikvotizácia, kumulácia

Stravovanie zamestnancov

 • gastrolístky a nezdanený finančný príspevok
  • od 1.3.2021
  • od 1.1.2022

Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia

 • stále pretrváva mimoriadna situácia, je aktuálny §250b ods.4

Pravidlá pre podujatia ONLINE KONZULTÁCIE S...

Tento druh podujatia reaguje na vaše otázky, ktoré zasielate a my sa snažíme pre vás vybudovať pravidelnú platformu na ich riešenie. Online priestor nám umožnil spájať sa cez celé Slovensko. Spoločným menovateľom bude vždy záujem o danú tému a váš praktický problém, alebo námet. Našou úlohou je dohodnúť termín a zameranie konzultácií. Zozbierať otázky, spolu s lektorkou ich logicky usporiadať a následne záujemcom zaslať link na podujatie, prehľad otázok (anonymizované) a počas podujatia pomáhať s ich prípadným dopĺňaním a podporovať živú diskusiu. Po podujatí spracujeme záznam a doplnený zoznam otázok. Všetko dáme k dispozícii účastníkom od nasledujúceho dňa. Úlohou lektora je preštudovať doručené otázky, logicky ich usporiadať a v prípade potreby pripraviť podklady, pracovné pomôcky, alebo vzory, ktoré prispejú k detailnému rozboru problému a nájdeniu riešenia; potom samozrejme odborne viesť webinár.

Čo je úlohou účastníka?

Vašou úlohou je zaslať otázku, alebo námet. Nie je to však povinné, môžete sa konzultácií zúčastniť aj ako poslucháč a učiť sa na praktických námetoch od vašich kolegov. Prax je tvorcom situácií, na ktoré často nie je ľahké nájsť riešenie. Vzájomná výmena skúseností však dokáže skutočne pomáhať. Pozývame vás preto sa pýtať, ale aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami.

Samozrejme, ako to pri našich podujataich býva zvykom, je potrebné sa prihlásiť vopred elektronicky, uhradiť vložné a po podujatí vyplniť hodnotenie. To nám pomáha pripravovať poduajtie, ktoré skutočne potrebujete a ktoré vám pomáhajú v práci.


Pracovný materiál:

K podujatiu nie je vopred pripravený pracovný materiál, pretože je založené na rozbore vami zaslaných otázok, podnetov a skúseností z praxe. Účastníci dostanú vopred zaslané otázky, po podujatí aj doplnené, odpovede nájdete vo videu.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

zspugacevova13817

2.11.2021 o 10:45

Reagovať

Kto bude financovať odmenu 100 eur za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov? Škola z prideleného rozpočtu na rok 2021 alebo ministerstvo školstva pošle peniaze naviac. Ministerstvo školstva sa chystá poslať školám 100 € odmeny, takže zamestnanci dostanú 2x po 100 €, alebo len raz?

Jana

28.10.2021 o 12:15

Reagovať

Dobrý deň, počula som niečo ohľadom nepostihnuteľných súm pri výpočte exekúcii, bolo to schválené a od kedy?
Ďakujem

Jana

28.10.2021 o 12:12

Reagovať

Dobrý deň, prešlo cez schválenie, alebo sa rokuje? o gastrolístkoch a finančnom príspevku na stravovanie zamestnancov, že bude možné ich poskytovať za aktuálne dni, (teda po mesiaci za 10 v 11) a zároveň to bude nezdanený finančný príspevok?
Ďakujem

Jana

28.10.2021 o 12:07

Reagovať

Dobrý deň, poprosím vysvetliť, kedy vzniká možnosť , že dieťa 6, prípadne 15 ročné dostane aj zvýhodnený DB aj príspevok na stravovacie návyky....
Ďakujem

Jana

28.10.2021 o 12:01

Reagovať

Dobrý deň, poviete nám na začiatku webinára o všetkých vybraných témach v programe?
(nie len odpovede na otázky? :-))
Ďakujem.

Milka

28.10.2021 o 10:44

Reagovať

Dobrý deň, moja otázka sa týka maximálneho vymeriavaceho základu pre odvody poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
So zamestnancom bol v mesiaci október 2021 ukončený pracovný pomer. V tomto mesiaci mal 0 odpracovaných dní, OČR, PN, 1 deň dovolenky. Po dohode mu bude v tomto mesiaci ešte vyplatená odmena a preplatená nevyčerpaná dovolenka.
Odvod poistného do zdravotnej poisťovne je z celkového príjmu, nakoľko max. VZ nie je určený.
Odvod poistného do sociálnej poisťovne je z maximálneho VZ, t. j. v našom prípade 7644,00 EUR/31 kalendárnych dní v mesiaci október = 246,58 EUR x 1 deň dovolenky = 246,58 EUR, pričom úrazové poistenie je z celkového príjmu, nakoľko max. VZ sa neuplatňuje.
Je to správne?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Jana

27.10.2021 o 12:04

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informáciu k týmto otázkam:
1. Zamestnankyňa požiadala o vykonanie I. atestácie 26.08.2019, ktorú aj úspešne skončila 14.12.2020, ako to je so zaradením takéhoto zamestnanca do 8. platovej triedy a odobratím kreditov? Pred vykonaním atestácie bola už 5 rokov zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec a zároveň pred vykonaním atestácie mala priznaný kreditový príplatok 12 % nakoľko mala 108 kreditov. Mali jej byť odobraté kredity za vykonanie I. atestácie?
2. Zamestnankyňa vykonala I. atestáciu 12.01.2018, pred vykonaním atestácie mala priznaný kreditový príplatok 12 % (153 kreditov). Preradili sme ju do 8. platovej triedy od 13.01.2018 a odobrali jej 60 kreditov, ktoré použila na vykonanie I. atestácie, takže bola zaradená od 13.01.2018 ako pedagogický zamestnanec s I. atestáciou a vyplácaný mala naďalej príplatok 12 % (153 kreditov - 60 kreditov = 93 kreditov).
Ale 16.01.2020 vykonala II. atestáciu, žiadosť o vykonanie II. atestácie a atestačnú prácu odovzdala 26.06.2018.
Preradili sme ju do 9. platovej triedy 17.01.2020 a kreditový príplatok sme ponechali 12 %. Podľa nového zákona jej kredity nemali byť odrátané (12 %), ale do 9. platovej triedy sme ju mali zaradiť až po piatich rokoch od zaradenia do kategórie pedagogický zamestnanec s I. atestáciou t.j. 13.01.2023? Čo s tým, ide o neoprávnené vyplácanie z dôvodu zlého zaradenia od 17.01.2020.
Ďakujem.

Edita

26.10.2021 o 08:42

Reagovať

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o podrobnejší postup /konkrétne kedy a čo zadať na výpl. pásku/, aby sme sa vyhli zdaneniu od 1.1.2022 pri vyplácaní finančného príspevku na stravovanie.

Zuzana

25.10.2021 o 09:00

Reagovať

Zamestnanec pracuje na 50 % úväzok a pritom poberá invalidný dôchodok (nad 70%). Jeho čistá mzda je 330,79 eur. Od 1.3.2021 sa mu zráža z čistej mzdy 37,57 eur pre spoločnosť Profi credit na základe dohody o zrážkach zo mzdy. V mesiaci október sme obdržali exekučný príkaz na 1/3 mzdy, 37,57 eur. Jeho čistá mzda po zavedení obidvoch zrážok by bola 254 eur. Zamestnanec je ženatý a má 1 nezaopatrené dieťa. Je možné zamestnancovi takto zrážať obidve zrážky? Ktoré zrážky sú prednostné? Ďakujem.

Julka

22.10.2021 o 11:19

Reagovať

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na vianočné odmeny podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Z č. II, ods. 3. to znie, že každý zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky má nárok na odmenu vo výške 100,- €. A čo so zamestnancami, ktorí pracujú na čiastočný úväzok (napr. 30 %, 50 %) alebo boli v roku 2021 na PN, materskej alebo rodičovskej dovolenke. Aj oni majú dostať 100,- alebo sa má suma krátiť? Ďakujem za odpoveď.

Nika

15.10.2021 o 07:38

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informácie ohľadom dovolenky - ako sa počíta u nastupujúceho zamestnanca v priebehu mesiaca, ako sa kráti pri PN alebo rodičovskej dovolenke (kalendárne alebo pracovné dni), vysvetlenie nároku na dovolenku za kalendárny rok/odpracované dni .0

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.