Daňové nedoplatky *zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie*

Termín

23. september 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
24.-30. september 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, hlavní kontrolóri, správcovia daní, odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

22.09.2021

Variabilný symbol:

230921

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1. Novely  zákonov – Daňový poriadok,  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o ukončení niektorých

exekučných konaní,  Obchodný zákonník:

nové ustanovenia,  ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov

skúsenosti a poznatky z praxe

v  najčastejšie dotazy od správcov daní

2. Daňový nedoplatok

klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného /nedoplatky subjektov v konkurze a oddĺžení), zánik daňového nedoplatku , premlčanie daňového nedoplatku

v  najčastejšie dotazy od správcov daní

 

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov

vznik záložného práva, zrušenie záložného práva

v   najčastejšie dotazy od správcov daní

4. Daňové exekučné konanie

základné ustanovenia

rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní – doručovanie, právoplatnosť

spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

  • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok, vodičský preukaz /

v  najčastejšie dotazy od správcov daní

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ing. Bučko

20.9.2021 o 15:23

Reagovať

Otázka:
Ak v obci existuje stavba synagógy, ktorá je vo vlastníctve súkromnej osoby, je možné na túto stavbu z obce poskytnúť zľavu na daní, resp. poradiť ako takúto nehnuteľnosť zdaniť, tak aby to pre vlastníka nebolo veľmi finančne zaťažujúce ( vychádza cca 100,-€ ročne)
(podotýkame, že synagóga neslúži na cirkevné účely, ale je to 200 ročná unikátna stavba zapísaná ako pamätihodnosť obcí a je na zozname budúcich kultúrnych pamiatok)

admin2

22.9.2021 o 16:20

Reagovať

V zozname otázok na podujatie 23.9.2021 bud otázka pod číslom 8

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.