Sociálne služby poskytované samosprávou  *financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva*

Termín

26. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
27.-31. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

primátori a starostovia, odborní zamestnanci miest, obcí a VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

100

Uzávierka:

25.05.2021

Variabilný symbol:

260521

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

  • Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021 – 2030

Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko

Plán Obnovy a odolnosti SR

  • Výsledky kontroly NKÚ  na opatrovateľskú službu vo vybraných samosprávach

Dostupnosť opatrovateľskej služby (bez Eurofondov)

Udržateľnosť financovania opatrovateľskej služby

  • Zdroje financovania originálnych kompetencií obce v oblasti sociálnych služieb

Prerozdelenie podielových daní obce na opatrovateľskú službu

Financovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom ESF

(Podmienky kvality v opatrovateľskej služby) – len informatívne ( toto je téma na samostatný seminár)

  • Pripravované legislatívne zmeny s dopadom na sociálne služby ( informácia)


Pracovný materiál:
súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.