Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*

Termín

18. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
19.-25. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, hospodárky a účtovníčky obcí a škôl, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

17.05.2021

Variabilný symbol:

180521

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Kde robíme chyby pri hospodárení s majetkom obce a pri jeho správe.

I.  HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

 • Právna úprava
 • Kompetencie orgánov obcí
 • Zásady hospodárenia s majetkom
 • Postupy pri nakladaní s majetkom obcí

II.  SPRÁVA A OCHRANA ZVERENÉHO MAJETKU

 • Vznik správy majetku
 • Kto je správcom majetku obce
 • Práva a povinnosti správcu majetku
 • Kompetencie pri správe majetku zriaďovateľa a organizácií (správcov)
 • Rozdiely pri nakladaní s majetkom obce medzi ZŠ a školskými zariadeniami bez právnej subjektivity a s právnou subjektivitou
 • Náležitosti zriaďovacej listiny
 • Prenájom zvereného majetku
 • Nedostatky v postupoch obce a organizácií pri správe majetku obcí
 • Kontrola správy majetku obce

III.  EVIDENCIA A INVENTARIZÁCIA MAJETKU

 • Evidencia majetku
 • Inventarizácia majetku
 • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné osoby za majetok obce

 

Pracovný materiál: súčasťou podujatia je pracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré zasielame účastníkom mailom, spolu s linkom na webinár, resp. videoseminár.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Renáta Kurucová

30.4.2021 o 09:36

Reagovať

Obec je zriaďovateľom školy, budova školy je v správe školy ,prostredníctvom obce sa realizovala rekonštrukcia časti školy-prestavba učební. Kôli podmienkam projektu sme museli uvedenú rekonštrukciu zaradiť do majetku obce ,odpisovať ju, lebo také boli podmienky na preplatenie realizovaného projektu. Ako máme postupovať, keď chceme previesť uvedenú rekonštrukciu učební do správy školy, aby ju škola evidovala vo svojom majetku aj odpisovala. Taktiež sme takto získali pre školu vybavenie učební ,museli sme ich zaradiť do majetku obce. Teraz by sme chceli ich tiež previesť do správy školy .Aké je postupnosť krokov aby sme to mali účtovne v poriadku?

Renáta Kurucová

30.4.2021 o 09:35

Reagovať

Obec je zriaďovateľom školy, budova školy je v správe školy ,prostredníctvom obce sa realizovala rekonštrukcia časti školy-prestavba učební. Kôli podmienkam projektu sme museli uvedenú rekonštrukciu zaradiť do majetku obce ,odpisovať ju, lebo také boli podmienky na preplatenie realizovaného projektu. Ako máme postupovať, keď chceme previesť uvedenú rekonštrukciu učební do správy školy, aby ju škola evidovala vo svojom majetku aj odpisovala. Taktiež sme takto získali pre školu vybavenie učební ,museli sme ich zaradiť do majetku obce. Teraz by sme chceli ich tiež previesť do správy školy .Aké je postupnosť krokov aby sme to mali účtovne v poriadku?

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.