Financovanie originálnych školských kompetencií v obciach a mestách v roku 2021

Termín

12. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
14.-19. máj 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestnanci všetkých typov škôl zriadených samosprávou, starostovia a zamestnanci obcí, šk.úradov

Kapacita:

100

Uzávierka:

11.05.2021

Variabilný symbol:

120521

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

CIELE:

1. Ozrejmiť rozdiel medzi financovaním preneseného výkonu štátu na samosprávy na úseku školstva a originálnymi školskými kompetenciami obcí a miest.

2. Identifikovať najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa problematiky financovania originálnych školských kompetencií obcí a miest.

3. Vedieť napočítať finančné prostriedky na rok 2021 na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov v materských školách, jazykových školách, základných umeleckých školách (ďalej len MŠ, JŠ ZUŠ) a školských zariadeniach zriadených obcou, mestom.

4. Poznať podstatu fiškálnej decentralizácie v oblasti financovania školských kompetencií samospráv.

5. Ozrejmiť  postup pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky ročnej dotácie, a podrobnostiach financovania na jedno dieťa, žiaka MŠ, JŠ, ZUŠ a školského zariadenia na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov na rok 2021 v školách a školských zariadeniach na území obce, mesta.

 

PROGRAM SEMINÁRA:

A) Zdroje financovania originálnych školských kompetencií obce, mesta.

Účastníci vzdelávania sa dozvedia:

  • Aký je rozdiel (vo výkone aj vo financovaní) medzi preneseným výkonom štátu na samosprávy v oblasti školstva a originálnymi školskými kompetenciami obcí, miest.
  • Ktoré najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujú problematiku financovania originálnych školských kompetencií samospráv.
  • Z akých zdrojov  a akým spôsobom obce, mestá financujú školské originálne kompetencie.

B) Nápočet podielových daní  obce, mesta na rok 2021  na originálne školské kompetencie.

Účastníci vzdelávania sa dozvedia:

  • Mechanizmus nápočtu podielových daní obce, mesta na školské originálne kompetencie.
  • Výšku „jednotkového koeficientu“ na rok 2021 potrebnú na nápočet podielových daní na „školské originálky“.
  • Aktuálne koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení z Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmu fyzických osôb územnej samospráve v znení neskorších zmien.

C) Prerozdelenie podielových daní obce, mesta na krytie mzdových, odvodových a prevádzkových výdavkov v MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadeniach na území obce, mesta.

Účastníci vzdelávania sa dozvedia:

  • Čo je podstata fiškálnej decentralizácie v oblasti školských kompetencií samospráv.
  • Ako postupovať pri tvorbe VZN obce, mesta podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien o určení výšky a podrobnostiach financovania na rok 2021 na jedno dieťa MŠ, JŠ, ZUŠ a školských zariadení  na území obce.
  • Možné komplikácie pri určení výšky dotácie na rok 2021 vo VZN podľa § 6 z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.