Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1.1.2021

Termín

16. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
17.-23. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

riaditelia škôl, starostovia, odborní zamestnanci škôl a obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

16.03.2021

Variabilný symbol:

160321

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

PROGRAM SEMINÁRA:

 

1.časť:

Právne základy a správne konanie v školstve

 • Zásadná zmena v rozhodovaní riaditeľov materských škôl od 1. januára 2021
 • Pôsobnosť zákona o štátnej správe v školstve a správneho poriadku a ich vzájomný vzťah.
 • Rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy – napr. vo veci výchovných opatrení, adaptačného vzdelávania, komisionálnych skúšok.
 • Rozhodovanie riaditeľov školských zariadení.
 • Rozhodovanie riaditeľa cirkevnej školy a súkromnej školy – osobitná úprava.
 • Postup riaditeľa školy po podaní odvolania,
 • Postup obce (školského úradu) po podaní odvolania.
 • Najčastejšie pochybenia riaditeľov pri rozhodovaní.
 • Rozhodovacia činnosť súdov voči rozhodnutiam riaditeľov.
 • Správne konanie v rozvrátených rodinách - aplikácia zákona o rodine v školskom konaní - súhlas rodičov  školských veciach, postup riaditeľa a obce v prípade rozvedených manželov a neúplných rodín.

 

2. časť:

Vytváranie rozhodnutí v elektronickej podobe

 • vytvorenie rozhodnutia elektronického úradného dokumentu
 • podpisovanie mandátnym certifikátom
 • odosielanie
 • vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú el. schránku aktivovanú na doručovanie
 • vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí
 • ukladanie dokumentu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.