Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôl

Termín

9. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
10.-16. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia, štatutári, kontrolóri, odborní zamestnanci obcí a škôl (materských, základných, stred

Kapacita:

100

Uzávierka:

09.03.2021

Variabilný symbol:

090321

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 Z. z. schválené dňa 4.11.2020 Vládou SR a ďalšie zmeny od 1.1.2021 a 1.3.2021
 • Prehľad zmien a výklad k zmenám
 • Pojem „zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa“
 • Zmena v skúšobnej dobe
 • Domácka práca a telepráca – nové znenie ustanovenia ZP pre aplikačnú prax
 • Zmena v podmienkach dojednania pružného pracovného času
 • Presné podmienky určenia nároku na zvýšenú výmeru dovolenky u zamestnancov mladších ako 33 rokov veku pri ukončení trvalej starostlivosti o dieťa
 • Doplnenie výkladu pojmu „mzda“ o príspevok na stravovanie
 • Úprava podmienok náhrady škody u žiakov ZŠ, SŠ, a študentov VŠ alebo u zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • Ako sa menia podmienky vzniku nároku na zabezpečenie stravovania zamestnancov
 • Podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie – skutočná voľba zamestnanca?
 • Nová právna úprava výšky finančného príspevku na stravovanie
 • Zmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Nové podmienky reprezentatívnosti pri zastupovaní zamestnancov odborovou organizáciou
 • Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2021

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.