Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.  *Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021*

Termín

2. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Webinár)
3.-4. marec 2021, Začiatok: 09:00 (Videoseminár) (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online

Kategória:

webinár/videoseminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestami, obcami a VÚC, štatutári

Kapacita:

100

Uzávierka:

02.03.2021

Variabilný symbol:

020321

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

1.   Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2021 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Poznámky k 31.12.2020 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti v zmysle Metodické usmernenie MF SR č. MF/007657/2020-352 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy

3.    Účtovanie a rozpočtovanie:

-  výsledku hospodárenia

-  konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií

-  dobropisov

-  refundácií

-  miezd a depozitu

-  preplatkov/nedoplatkov zo sociálneho a zdravotného poistenia

-  dobrovoľníckej činnosti

-  autorských honorárov

-  transferov (bežných a kapitálových): projekty EÚ, vrátenie neoprávnených výdavkov z projektov EÚ, Fond na podporu umenia, Environmentálny fond, Erasmus+,

-  majetku: výdavky na materiál, webové stránky, bezplatne nadobudnutý/odovzdaný majetok, majetok nadobudnutý za „symbolickú cenu“

-  zásob: bezplatne nadobudnuté/odovzdané zásoby, zásoby nadobudnuté za „symbolickú cenu“

-  na podsúvahových účtoch

-  podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)

-  platba/inkaso platobnou kartou; parkovacie karty; úroky z omeškania; poistné a daň z poistenia; poplatok za uloženie odpadu;

-  finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania

-  školského stravovania


4.    Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

-   účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 použitých v roku 2021

-  účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

5.    Opatrenia v súvislosti s COVID 19

PRACOVNÝ MATERIÁL:

súčasťou seminára (webinára i videoseminára) je mailom zaslaný rozsiahly pracovný materiál a kompletný balík vzorov + vzor textovej časti Poznámok.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Mária Ivaničová

1.3.2021 o 18:05

Reagovať

Dobrý deň, poprosím Vás o radu. Sme obecný úrad, získali sme nenávr.fin.príspevok na výstavbu komunitného centra, následne sme mali kontrolu, pri ktorej nam bola udelená pokuta z dôvodu nedodržania istých podmienok pri verejnom obstarávaní, Ako správne túto pokutu zaúčtovať? Jedná sa o dosť vysokú sumu. Je potrebné ponížiť o túto sumu aj hodnotu budovy? Ďakujem.

Antónia Petreková

24.2.2021 o 13:19

Reagovať

Poprosím ako vyriešiť problém z nepreposlaním FP z dotácie ŚR HN STRAVA śj na účet zriaďovatela k 31. 12. z dôvodu nedostatku FPna účte ŚJ.
Bolo uhradených viac potravinových faktúr z potr. účtu a na vrátku nevyčerpanej dotácie fyzický nezostali prostriedky. Sklad k 31.12.2020 3500,00 €. Týmto vznikol závazok na účte 357POTR voči zriaďovateľovi. Prosím o skorú mailovú komunikáciu . ĎAKUJEM

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.