Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miest

Termín

19.-25. február 2021, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

starostovia obcí a primátori miest, odborní zamestnanci, hlavní kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

12.02.2021

Variabilný symbol:

180221

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

Za posledné obdobie došlo k viacerým podstatným zmenám týkajúcim sa prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku územnej samosprávy.  Novelizovaný bol napríklad zákon o hazardných hrách, zákon o miestnych daniach, zákon o štátnej správe v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, cestný zákon, zákon o vodách, zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN.

 

  • v rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach,
  • čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov,
  • aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe V ZN,
  • poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN,
  • poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN,
  • odpovede na zaslané otázky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.