eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár* Presun termínu z 19.1.2021

Termín

3. február 2021, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

online webinár

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

zamestnanci miest, obcí, VÚC, starostovia/primátori, kontrolóri, poslanci

Kapacita:

100

Uzávierka:

02.02.2021

Variabilný symbol:

190121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 • Elektronické schránky

typy schránok

stav schránok

lehoty doručenia

 • Elektronický podpis

spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať

formát elektronického podpisu

praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení

 • Elektronické formuláre a doložky
 • Elektronická registratúra

prijímanie podaní, ich spracovanie, znižovanie poplatkov za elektronické podania

vytváranie podaní (napríklad žiadostí o nenávratné finančné príspevky, podaní na exekučný súd, ...), posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania

 • Listinný rovnopis

Základné náležitosti

Centrálne úradné doručovanie

 • Modul dlhodobého ukladania
 • Zaručená konverzia
 • Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť
 • Zverejňovanie

na slovensko.sk - elektronická úradná tabuľa

na vlastnom webovom sídle

 • Informačný systém pre automatizované spracovanie, dodávatelia
 • Kontroly

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – UPVII

- egovernment

- prístupnosť webového sídla

Najvyšší kontrolný úrad SR - NKÚ

Transparency international Slovensko – TIS

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.