Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár*

Termín

26. január 2021, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

online webinár

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

zamestnanci miest, obcí, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

Kapacita:

100

Uzávierka:

25.01.2021

Variabilný symbol:

260121

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice a RVC Michalovce

Cena pre členov:

22 €

Cena pre nečlenov:

37 €

Program:

 1. Prehľad novej „koronalegislatívy" dotýkajúcej sa informovanosti, ochrany súkromia a osobných údajov
 2. Prehľad najdôležitejších povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 3. Nová bezpečnostná dokumentácia
 4. Zodpovedná osoba obce/školy za ochranu OÚ
 5. Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy
 6. Sankcie za porušenie GDPR legislatívy
 7. Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
 8. Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch
 9. Súkromie zamestnanca na pracovisku
 10. Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
 11. Obecné a školské noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov
 12. Pravidlá zverejňovania citlivých údajov na oficiálnom webovom sídle inštitúcie
 13. Poskytovanie informácií - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
 14. Ďalšie informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
 15. Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie
 16. Otázky a odpovede

 

Absolventi webinára získajú POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ SEMINÁRA, ktoré je potrebné pre niektoré činnosti zamestnancov v obciach a školách.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.