ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY elektronická schránka – mandátny certifikát – vytváranie rozhodnutí *online WEBINÁR* online WEBINÁR

Termín

25. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online webinár

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

riaditeľ/ka, zamestnanec MŠ a ZŠ s MŠ, starostovia a pracovníci u MŠ bez právnej subjektivity

Kapacita:

100

Uzávierka:

25.11.2020

Variabilný symbol:

2511

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Z ustanovení zákona o štátnej správe v školstve vyplýva, že riaditelia materských škôl budú od 1. 1. 2021 rozhodovať v rámci správneho konania a na ich rozhodovanie sa bude vzťahovať všeobecný predpis o správnom konaní. Podľa zákona o e-Governmente budú orgánmi verejnej moci (OVM) a budú sa na nich vzťahovať povinnosti stanovené týmto zákonom. Dozviete sa praktické informácie o zákonnej povinnosti, predovšetkým postup ako vytvárať rozhodnutia elektronicky.

PROGRAM  SEMINÁRA:

  1. elektronická schránka materskej školy a čo s ňou súvisí
  • prehľad schránky OVM
  • základy ako schránku používať
  • potrebné inštalácie na prácu s el. schránkou
  • povinnosti štatutára, ako poveriť ďalšiu osobu na prácu so schránkou

2. certifikáty na podpisovanie, ako ich získať
3. vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v elektronickej schránke
4. ako prijímať podania v schránke na slovensko.sk, ako odpovedať na podania
5. ako odosielať podania na úrady

K webináru si pripravte: eID kartu (občiansky preukaz s čipom) a čítačku eID karty a číslo BOK, slúchadlá (pre kvalitnejší zvuk; postačia aj obyčajné slúchadlá od mobilu), nahratý certifikát na podpisovanie (ak máte)

Skontrolujte si, či máte aktuálne inštalácie: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

 

Pokyny k webináru:

 

  • Uzávierka prihlášok na webinár:  24. novembre 2020 (webinár sa koná 25.11.2020 od 9.00 h, do cca 13.00 h)
  • Prístup k záznamu z webinára od 25.11.2020 – do 29.11.2020

  • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
  • Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
  • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúce 3 dní. Počas tejto doby si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Nie je možné si ho stiahnuť.

 

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

 

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.