Mzdová účtovníčka na konci roka 2020 *webinár*

Termín

30. november 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

webinár

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

mzdoví účtovníci miest, obcí a ich RO a PO, starostovia, riaditelia, kontrolóri, ostatní záujemcovia

Kapacita:

100

Uzávierka:

29.11.2020

Variabilný symbol:

3011

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Ukončenie pandemického roka 2020 v mzdovej a personálnej oblasti
 • ročná uzávierka ... na čo sa treba pripraviť, na čo nesmiete zabudnúť dovolenka
- krátenie dovolenky, čo sa posudzuje resp. neposudzuje ako výkon práce
- nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, 2020, preplatená dovolenka
- „prečerpaná“ dovolenka, ako sa má vysporiadať
- dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa a ktorý do konca roka 2020 nedovŕši najmenej 33 rokov veku
 • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2020
 • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím, náhradné plnenie
 • januárová výplata 2021 ... rozdiel oproti výplate za december 2020
Ø Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021
 • novela č.294/2020 Z.z. zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce
 • nový spôsob určovania výšky príplatkov od 1.1.2021
Ø Zákonník práce § 118 ... Mzda / plat pri príležitosti  obdobia letných dovoleniek a  vianočných sviatkov
 • 14. mzda / odmena v roku 2020
 • 13. a 14. mzda / odmena ... zmeny v roku 2021
Ø Zákonník práce § 152a ... Rekreácia zamestnancov
 • problémové oblasti ktoré musíte doriešiť do konca roka 2020
 • vysporiadanie príspevku na rekreáciu na prelome rokov 2020/2021
 • zmeny v poskytovaní príspevku na rekreácia zamestnancov v roku 2021
Ø Zákonník práce ... Osobitné a prechodné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu ... § 250b, §252o
 • rozvrhnutie pracovného času
 • čerpanie dovolenky
 • práca z domu homeworking
 • náhrada mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa najmenej 80%
 • pracovné zmluvy na dobu určitú

Ø Zákonník práce ... zmeny od 1.marca 2021

 • domácka práca a telepráca
 • dovolenka zamestnanca vo veku do 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, prepočet zvýšenia dovolenky
 • stravovanie zamestnancov, zmeny v poskytovaní finančného príspevku
 • dohoda o brigádnickej práci študentov ... štatút žiaka strednej školy, štatút študenta vysokej školy
 • odborová organizácia ... podmienka pôsobenia u zamestnávateľa
Ø Novela zákona o cestovných náhradách
 • moratórium na úpravu stravného do 31.12.2021

Ø Zákon o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti

 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus na deti
 • príspevky na rekreáciu
 • príspevky na športovú činnosť dieťaťa

Ø Zákon o sociálnom poistení a iné súvisiace zákony

 • dôchodkový vek, predčasný starobný dôchodok ... od 1.11.2020 jednorazový doplatok k dôchodku
 • 13. dôchodok
 • minimálne dôchodky
 • prídavok na dieťa
 • materská
 • nová dávka ... tehotenské, tehotenské štipendium

Ø Ďalšie zmeny v zákonoch :

 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
 • č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.