Daňové nedoplatky, exekúcie a ich vymáhanie *videoseminár*

Termín

20.-30. november 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

správcovia dane a poplatkov miest, obcí, starostovia, zamestnanci právnych oddelení, ostatní záujemcovia

Kapacita:

80

Uzávierka:

30.11.2020

Variabilný symbol:

1911

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Postup správcu dane po skončení obdobia pandémie
  • ustanovenia zákona č.67/2020 Z.z. lex corona a zákona č. 264/2020 Z.z., ktoré upravujú postup správcu dane v období pandémie apo jeho skončení.
 • Novely zákonov–Daňový poriadok, Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: -nové ustanovenia účinné od 1.1.2020, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov.
 • Daňový nedoplatok -nové ustanovenia účinné od 1.1.2020 týkajúce sa /DN daňovníkov v oddlžení/
  • klasifikovanie daňového nedoplatku ako dočasne nevymožiteľného, zánik daňového nedoplatku, premlčanie daňového nedoplatku
 • Zabezpečenie daňových nedoplatkov - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020
  • predmet záložného práva, vznik záložného práva, zrušenie záložného práva
 • Daňové exekučné konanie - nové ustanovenia účinné od 1.1.2020
  • základná právna úprava, základné ustanovenia, základné zásady
  • rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:
   • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
   • daňová exekučná výzva
   • daňový exekučný príkaz
   • spôsoby vykonávania daňovej exekúcie
   • stručná charakteristika
   • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/
   • nový spôsob daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.