Miestne dane a poplatky - konzultačný  * video seminár *

Termín

14.-20. október 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

starostovia/primátori obcí a miest, odborní zamestnancov správy daní a poplatkov, kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

20.10.2020

Variabilný symbol:

142010

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. novela účinná od 1. 7. 2020

 • v  predmet poplatku – rozšírenie definície
 • v  poplatník – vymedzenie, kedy poplatník platí poplatok len raz
 • v  sadzba poplatku – môže byť určená rôzne v obci, JČO, JKÚ
 • v  určenie poplatku
 • v  vyrubenie poplatku  - zmena pri množstvovom zbere
 • v  oznamovacia povinnosť – úprava pre poplatníkov
 • v  odpustenie a zníženie poplatku – doplnenie lehoty, súbeh znížení

 

2. Miestne dane daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, ... – podľa požiadaviek účastníkov

 • v  predmet dane
 • v  daňovník
 • v  základ dane
 • v  sadzba dane

3.   Riešenie konkrétnych problémov.

4.   Diskusia


Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Katarína Jenčová

9.10.2020 o 10:47

Reagovať

Pod obec patrí aj rekreačná oblasť, budeme môcť dať pokiaľ ide o poplatok za TKO - množstevný zber inú sadzbu za 1 kg v obci a inú v RO, resp. v obci dať množstevný zber a v RO poplatok na osobu/deň? Ide o poplatok pre FO.

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.