Zákon o odpadoch - zmeny od 1.7.2020 *WEBINÁR* Nový termín. Webinár je preložený z 29.10.2020

Termín

24. november 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

WEBINÁR

Kategória:

webinár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, hlavní kontrolóri, starostovia, poslanci, ostatní záujemcovia

Kapacita:

150

Uzávierka:

24.11.2020

Variabilný symbol:

2810

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a pripravované zmeny
  • Základné pojmy a ich úpravy.
  • Povinnosti pri nakladaní s odpadmi – základné a schválené zmeny
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v zmluvách so zberovými spoločnosťami.
  • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.
  • Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.
  • Novely iných zákonov – zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku,
  • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.