Vedenie registratúrneho denníka Seminár je preložený na neskorší termín

Termín

20. október 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci mestských a obecných úradov, škôl, iných organizácii

Kapacita:

35

Uzávierka:

07.10.2020

Variabilný symbol:

2010

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Vzorový list
  2. Vedenie registratúrneho denníka – praktická časť
  3. Obsah spisu – praktická časť
  4. Príručná registratúra
  5. Registratúrne záznamy neelektronické, elektronické, kombinované
  6. Odovzdanie registratúrnych záznamov do archívu
  7. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.