Správa registratúry od začiatku Seminár je preložený na neskorší termín

Termín

19. október 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci obcí, miest, škôl a iných organizácii

Kapacita:

35

Uzávierka:

16.10.2020

Variabilný symbol:

1910

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Formálna úprava záznamov
  2. Registratúrny poriadok a plán
  3. Prezentačná pečiatka
  4. Registratúrny denník
  5. Registratúrne stredisko
  6. Správca registratúrneho strediska
  7. Vyraďovacie konanie
  8. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.