Kontrola a prehľad nedostatkov pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl *VIDEOSEMINÁR* Zmena. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne

Termín

2.-9. november 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

Riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, štatutári, zodpovedná osoba za OOÚ

Kapacita:

150

Uzávierka:

09.11.2020

Variabilný symbol:

1410

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov
 • kontrola zameraná na ochranu osobných údajov v pôsobnosti škôl, školských zariadení
 • kontrola dodržiavania základných pravidiel spracúvania osobných údajov
 • kontrola aplikácie zmien v právnych základoch spracúvania osobných údajov po legislatívnych zmenách v školstve
 • kontrola aktualizácie dokumentácie o ochrane osobných údajov a nové právne základy pri spracúvaní osobných údajov po zmene legislatívy
 • kontrola súladu spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami  zákonného spracúvania, podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov
 • kontrola dodržiavania práv dotknutej osoby
 • kontrola vzťahov zo sprostredkovateľmi
 • kontrola poverení na spracúvanie osobných údajov
 • kontrola nastavených bezpečnostných pravidiel pri osobných údajoch
 • kontrola posúdenia vplyvu na ochranu údajov
 • kontrola fungovania zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Ako najjednoduchšie a najefektívnejšie na vnútornú kontrolu OOÚ – podnety, námety, ukážky, skúsenosti a riešenia z  praxe

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.