Miestne dane a poplatky - konzultačný * online WEBINÁR *

Termín

13. október 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

online WEBINÁR

Kategória:

online WEBINÁR

Cieľová skupina:

starostovia/primátori obcí a miest, odborní zamestnancov správy daní a poplatkov, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

13.10.2020

Variabilný symbol:

1310

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. novela účinná od 1. 7. 2020

 • predmet poplatku – rozšírenie definície
 • poplatník – vymedzenie, kedy poplatník platí poplatok len raz
 • sadzba poplatku – môže byť určená rôzne v obci, JČO, JKÚ
 • určenie poplatku
 • vyrubenie poplatku  - zmena pri množstvovom zbere
 • oznamovacia povinnosť – úprava pre poplatníkov
 • odpustenie a zníženie poplatku – doplnenie lehoty, súbeh znížení

2.   Miestne dane daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, ... – podľa požiadaviek účastníkov

 • predmet dane
 • daňovník
 • základ dane
 • sadzba dane

3.   Riešenie konkrétnych problémov.

4.   Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Katarína Ivánová

7.10.2020 o 14:26

Reagovať

Miestne dane a poplatky - konzultačný * online WEBINÁR 13.10.2020
Otázky pre lektorku Ing. Iveta Ištoková

1. Zdanenie rýchlocesty R4 - Prosím Vás o radu, či inžinierska stavba rýchlocesta podľa §6 ods. 2 písm. b) Zákon č. 582/2004 Z. z. nie je predmetom dane alebo je premetom dane podľa § 6 ods. 7 tohto zákona, resp. podľa akého paragrafu ju možno zdaniť?
Predmetné pozemky sú na liste vlastníctva označené ako zastavaná plocha a nádvoria s kódom využitia 21 a 22 (21 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - diaľnica a rýchlostná komunikácia a jej súčasti a kód 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti)

2. Je možné povoliť splátky na úrok z omeškania, ak o nich daňovník požiadal?

3. Vydané právoplatné stavebné povolenie na altánok, ktorý je navrhnutý ako jednoduchý otvorený prízemný objekt, pôdorysného tvaru, pravidelne zalomeného obdĺžnika s nosným systémom z oceľových profilov.
Môžeme pozemky uvedené v SP zdaniť ako stavebný pozemok ?
Po kolaudácii podľa akého paragrafu sa bude zdaňovať táto stavba?

Ďakujem pekne za odborné rady

S pozdravom
Katarína Ivánová
Obecný úrad Kechnec

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Pokyny k webináru:

 • Uzávierka prihlášok na webinár:  9. október 2020 (+prístup k záznamu z webinára od 14.10.2020)

 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, tj. od 8.30-8.55h
 • Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 7 dní. Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, honorár lektora, organizačné náklady.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z webinára realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár.