Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín Z dôvodu epidemiologickej situácie posúvame termín konania na január 2022

Termín

25.-26. január 2022, Začiatok: 10:30

Miesto konania:

Grandhotel Permon, Podbanské

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

novinári, členovia redakčných rád, vydavatelia, starostovia, zamestnanci obcí na úseku kultúry, ostatní

Kapacita:

100

Uzávierka:

25.01.2022

Variabilný symbol:

23241102

Organizátor:

RVC Košice, RVC Prešov

Cena pre členov:

165 €

Cena pre nečlenov:

185 €

Program:

1. deň:  utorok, 23.11.2021

Výber vhodných jazykových prostriedkov pri písaní kroník/obecných novín

Lektorka: Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.

Þ     štýlová a štylistická charakteristika kronikárskych/novinárskych textov – príklady dobrej a zlej praxe

Þ     jazyková poradňa, online slovníky a ďalšie užitočné elektronické zdroje informácií

Þ     pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910

Þ     vybrané témy z aktuálnych Pravidiel slovenského pravopisu

Þ     najfrekventovanejšie formálne, pravopisné, gramatické, lexikálne a typografické chyby v jazykovej praxi

 

Profesionálna novinárska práca v samospráve

Lektor: Stanislav Ščepán

 

2. deň:  streda, 24.11.2021

Právne aspekty novinárskej práce a zásady informovania na sociálnych sieťach

Lektor: JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c

Þ     Povinnosti vydavateľov novín podľa aktuálne platnej legislatívy

Þ     Právo na opravu, právo na odpoveď, právo na dodatočné oznámenie

Þ     Ochrana osobnosti, súkromia a osobných údajov

Þ     Ohováranie, žaloba na ochranu osobnosti a ďalšie prostriedky

Þ     Informácie o priebehoch zastupiteľstva, komisií a ďalších udalostí v obci / meste

Þ     Právna ochrana novinárov prostredníctvom občianskeho, priestupkového a trestného práva

Þ     Prezentácia faktov a názorov z pozície novinára

Þ     Príprava na komunálne voľby v roku 2022

Þ     Správa a manažovanie obecnej webovej stránky a obecných sociálnych sietí

Þ     Ako reagovať na útoky, šikanu a ďalšie aspekty vyskytujúce sa v prostredí sociálnych sietí?

Þ     Cenzúra, etické kódexy a regulácia sociálnych sietí

Þ     Diskusia a aplikačné problémy


Na podujatie môžete priniesť svoje noviny pre ostatných účastníkov ako inšpiráciu.


Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.