Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci *videoseminár* letná ponuka videoseminárov

Termín

3.-10. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

starostovia, zamestnanci obcí/miest a stavebných úradov, ktorí majú na starosti agendu drobných stavieb

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.08.2020

Variabilný symbol:

22060308

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

30 €

Cena pre nečlenov:

46 €

Program:

Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

 • 1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
 • 1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

 • 2.1. Náležitosti ohlásenia
 • 2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

Preskúmanie postupu stavebného úradu pri ohlásení

 • 3.1. Konanie o proteste prokurátora
 • 3.2. Upozornenie prokurátora
 • 3.3.  Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

 • 5.1. Overenie pasportu drobnej stavby
 • 5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby
 • 5.3. Stavba na cudzom pozemku
 • 5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby
 • 5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

 • 6.1. Priestupky
 • 6.2. Správne delikty

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.