Praktický výkon finančnej kontroly s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu * videoseminár * letná ponuka videoseminárov

Termín

3.-10. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, mestských častí Košíc a nimi zriadených RO a PO, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.08.2020

Variabilný symbol:

29050308

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

Finančná kontrola  upravená metodickým pokynom MF SR a Metodickým odporúčaním MF SR, ktoré reflektuje na súčasnú situáciu

  • Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly
  • Osoby zodpovedné za výkon finančnej kontroly
  • Postupy pri výkone FK
  • Základná finančná kontrola –  aplikácia v praxi, prípady v čase mimoriadnej situácie
  • Nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly
  • Administratívna finančná kontrola – riešenie v čase mimoriadnej situácie
  • Finančná kontrola na mieste
  • Dokumentácia z finančnej kontroly
  • Pokuty

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.