Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii

Termín

7.-8. jún 2022, Začiatok: 11:30 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Štrbské Pleso, hotel Trigan

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

kronikári miest, obcí, škôl a iných inštitúcii

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.06.2022

Variabilný symbol:

070806

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

175 €

Cena pre nečlenov:

195 €

Program:

1. deň:  utorok  - 7. 6. 2022

Výber  vhodných  jazykových  prostriedkov  pri  písaní  kroník/obecných novín

Lektorka:   Mgr. Stanislava Spáčilová PhD. doc.

 • štýlová a štylistická charakteristika kronikárskych/novinárskych textov – príklady dobrej a zlej praxe
 • jazyková poradňa, online slovníky a ďalšie užitočné elektronické zdroje informácií
 • pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910
 • vybrané témy z aktuálnych Pravidiel slovenského pravopisu
 • najfrekventovanejšie formálne, pravopisné, gramatické, lexikálne, typografické chyby v jazykovej praxi

 

Tvorivá  dielňa – rozbor  kroník  a  konzultácie

Lektorka:   Mgr. Agáta Krupová

 • ukážka kroník, ktoré pre tento účel prinesú účastníci podujatia
 • učenie sa na dobrých príkladoch
 • konzultácie s lektorom a výmena skúsenosti

 

2. deň:  streda - 8. 6. 2022

Oživenie a perspektívy slovenského kronikárstva

Lektor: Mgr. Martin Lukáč

 • predstavenie iniciatívy – Spájame kronikárov Slovenska a jej časti Facebook skupina
 • príprava celonárodného prieskumu a výskumu lokálneho kronikárstva
 • ako oživiť kronikárstvo a jeho perspektívy


Vplyv  súčasných  udalosti  na  písanie  kroník

Lektorka:   Mgr. Agáta Krupová

 • čo nám priniesli ostatné roky a ako sa s nimi vysporiadať pri písaní kroník
 • nové technické prostriedky používané pri písaní kroník

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁŠ TIP

Prosíme kronikárov, aby podľa svojich možností priniesli na seminár ukážky zo svojej kronikárskej práce podľa vlastného uváženia a výberu, a to ako podklad pre vzájomnú diskusiu, výmeny skúseností a povzbudenie do ďalšej práce.

Pracovný materiál:

súčasťou podujatia jepracovný materiál a v prípade možnosti aj vzory dokumentov, ktoré odovzdávame účastníkom podujatia pri prezencii, v deň konania podujatia, resp. im zasielame dokumenty na kontaktné mailové adresy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.