Pracovné stretnutie pre správcov majetku miest a obcí a správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - 3 dni

Termín

6.-8. október 2021, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Lektor:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová , Ing. Silvia Ujčíková

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

správcovia majetku miest a obcí, správcovia bytov, starostovia, poslanci, kontrolóri

Kapacita:

100

Uzávierka:

05.10.2021

Variabilný symbol:

060810

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

235 €

Cena pre nečlenov:

255 €

Program:

1. deň:  streda - 6.10.2021

Novinky v nakladaní s obecným majetkom

Lektor: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

 • Nové pravidlá Notárskeho poriadku pre vyjadrenie obce k vydržaniu nehnuteľnosti - od 1. mája 2021
 • Nesúlad vlastníctva stavby (cesty, verejného priestranstva, športovísk) a vlastníctva zastavaného pozemku - podľa prelomového rozhodnutia NS SR - z 30.11.2020
 • Investovanie do cudzieho majetku pri miestnych komunikáciách - od 27.5.2021
 • Nové pravidlá vyvlastnenia vlastníckeho práva pod miestnymi komunikáciami - od 1. júna 2021
 • Nové pravidlá nakladania s poľnohospodárskou pôdou obce - od 1. mája 2021
 • Nové povinnosti obce pri predaji a zámene majetku obce voči katastru nehnuteľností ohľadom zápisov v Registri partnerov verejného sektora - od 1. septembra 2019
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa – ako forma minimálnej a štátnej pomoci. a povinnosti obce voči štátnym orgánom podľa nového zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej a minimálnej pomoci.
 • Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

2. deň:  štvrtok, 7.10.2021

Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť stavieb a technických zariadení

Lektorka: Ing. Silvia Ujčíková


1.časť: Plnenie úloh právnickej osoby (obce) vo vzťahu k vlastnému majetku a všeobecne podľa zákona o ochrane pred požiarmi

 • povinnosti obce podľa zákona o ochrane pred požiarmi
 • plnenie úloh právnickej osoby - obce vo vzťahu k majetku - ochrana pred požiarmi v bytových domoch – preventívne protipožiarne prehliadky
 • obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení

 

2.časť: Bezpečnosť stavieb a technických zariadení budov

 • technické zariadenia budov, ktoré sa považujú za vyhradené  technické zariadenia: elektrické, zdvíhacie, plynové a tlakové
 • technická dokumentácia vyhradených technických zariadení
 • podmienky prevádzkovania vyhradených technických zariadení
 • oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení
 • odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradených technických zariadení

 

3. deň: piatok – 8.10.2021

Evidencia a inventarizácia majetku miest a obcí a majetku v správe

Lektorka:   Ing. Oxana Hospodárová

 • Právna úprava
 • Zásady hospodárenia s majetkom
 • Vnútorné predpisy na úseku majetku
 • Evidencia majetku
 • Inventarizácia majetku
 • Vyraďovanie a likvidácia majetku
 • Zodpovedné osoby a hmotne zodpovedné  osoby za majetok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.