Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 pre obce a  ROPO v zriaďovateľskej pôsobností obcí Seminár je nahradený video seminárom

Termín

2.-7. október 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, VÚC, a ich RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

07.10.2020

Variabilný symbol:

0210

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

I.          Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a metodické usmernenia MF SR

-          škoda na potravinách v školskej jedálni, obstaranie ochranných pracovných prostriedkov v súvislosti s COVID 19, elektronické stravovacie karty ....

II.        Inventarizácia

  1. Zákon o účtovníctve
  2. Proces inventarizácie - príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
  3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve
  4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve
  5. Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov
  6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov
  7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
  8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD

 

III.      Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Gabriela Magdová

29.9.2020 o 13:43

Reagovať

Dobrý deň, chcela by som poprosiť pani Ing. Urbanovú o radu v tejto oblasti: dostali sme z Úradu práce, soc. vecí a rodiny finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v rámci národného projektu "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách". Tento príspevok sa poskytuje ako refundácia časti mzdových nákladov. Ako tento príspevok zaúčtovať a aké kódy zdroja použiť? Ďakujem

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.