Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok *video seminár*

Termín

14.-28. máj 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

mzdári škôl, prípadne obcí, ktoré spracovávajú mzdy pre školy, odborní zamestnanci školských úradov

Kapacita:

200

Uzávierka:

28.05.2020

Variabilný symbol:

1405

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

35 €

Cena pre nečlenov:

50 €

Program:

 • Prehľad príslušnej legislatívy (vybrané ustanovenia zo zmien zákonov)
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.  o profesijnom rozvoji s dôrazom na aktualizačné vzdelávanie
 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – evidencia, potvrdenia, atď.
 • Úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov – príprava na nový školský rok
 • Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  a nové podmienky preukazovania
 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností  a možnosť/potreba pracovných náplní
 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom

Pracovný materiál:

 • vzorová dokumentácia aktualizačného vzdelávania
 • vzorové dokumenty, ukážky, pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k pracovnoprávnej dokumentácii
Organizačné pokyny:
 • Uzávierka prihlášok:  13. máj 2020, resp. až do 22. mája 2020
 • Video bude sprístupnené v termíne: 14.5. – 23.5.2020
 • Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára.
 • Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Po úhrade poplatku vám bude zaslaný link na video spolu s heslom. Video bude sprístupnené do 23. mája 2020.
 • Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. Video si nebude možné stiahnuť.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.