Odborné verejné obstarávanie *zelené VO, sociálne aspekty VO, zákazky s nízkou hodnotou* Seminár je zrušený - nový termín zatiaľ nie je potvrdený

Termín

26. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, RPIC, Raymanova 9

Lektori:

JUDr. Miriam Slobodníková, JUDr. Juraj Tkáč

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

starostovia, riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci obcí, škôl a organizácií

Kapacita:

55

Uzávierka:

25.03.2020

Variabilný symbol:

26032020

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Zákazka s nízkou hodnotou

 • dôvody a hlavný cieľ zmien
 • pravidlá výpočtu podľa PHZ
 • finančné limity a postupy
 • test bežnej dostupnosti
 • zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
 • manuál pre úspech a bezchybnosť

2. Zelené verejné obstarávanie (ZVO)

 • environmentálne označenie
 • právny rámec
 • environmentálne charakteristiky
 • uplatňovanie nákladov počas celého životného cyklu ako kritéria hodnotenia

3. Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní

 • princípy VO
 • výhody
 • sociálne hľadiská
 • Smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní
 • špecifikácie predmetu zákazky

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.