Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Seminár (23.3.2020) je zrušený a nahradený bude študijným materiálom, prihlásiť sa môžete do 30.4.2020

Termín

30. apríl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár nahradený študijným materiálom

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky RO a PO

Kapacita:

155

Uzávierka:

30.04.2020

Variabilný symbol:

2303

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

10 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)
2. Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti
3. Účtovanie a rozpočtovanie:

 • konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
 • dobropisov
 • refundácií
 • školského stravovania
 • darov
 • podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
 • dotácií na samostatných účtoch
 • výsledku hospodárenia
 • finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, školského stravovania
 • depozitu

4. Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

 • účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 použitých v roku 2020
 • účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

CD: vzor textovej časti Poznámok

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov- Antónia Petreková

23.3.2020 o 11:25

Reagovať

Týmto si u Vás objednávam materiál zo seminára účtovníctvo , na ktorý som bola prihlásená a aj poplatok sme už uhradili.
Ičo: 36158143. Dopradu ďakujem za CD.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.