Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a iných zamestnancov *vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch* Seminár je preložený na 26.4.2020

Termín

11. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

praktický seminár

Cieľová skupina:

mzdári škôl a obcí, ktorí spracovávajú mzdy pre školy bez právnej subjektivity

Kapacita:

60

Uzávierka:

10.03.2020

Variabilný symbol:

1103

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

35 €

Cena pre nečlenov:

50 €

Program:

 • Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov (vybrané ustanovenia zákonov)
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.  o profesijnom rozvoji
 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – evidencia, potvrdenia, atď.
 • NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov
 • Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • Špecifiká zaraďovania (nie len pedagogických zamestnancov) do platových tried a platových stupňov
 • Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do karierových stupňov
 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností
 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom
 • Praktické príklady z praxe
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.