Správa registratúry a registratúrny denník pre obce a školy Seminár je zrušený, náhradný termín určíme neskôr

Termín

16. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Štátny archív, Slovenská 40

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí, škôl, školských zariadení, starostovia, riaditelia

Kapacita:

30

Uzávierka:

12.03.2020

Variabilný symbol:

1603

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Práca s registratúrnym denníkom a obsahom spisu

– podrobné vysvetľovanie s praktickými ukážkami

  1. Formálna úprava záznamov
  2. Správa registratúry v praxi
  3. Zakladanie spisov do škatúľ, označenie – praktické ukážky
  4. Rôzne

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.