Podávanie majetkových priznaní po novom a odmeňovanie volených funkcionárov Seminár (18.3.2020) je zrušený a nahradený bude študijným materiálom, prihlásiť sa môžete do 30.4.2020

Termín

30. apríl 2020, Začiatok: 09:00

Miesto konania:

Seminár nahradený študijným materiálom

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, poslanci MsZ, odborní zamestnanci miest a obcí

Kapacita:

150

Uzávierka:

30.04.2020

Variabilný symbol:

1803

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

10 €

Cena pre nečlenov:

15 €

Program:

I. Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií od 1. 1. 2020

(starosta obce/primátor mesta, poslanci mestských zastupiteľstiev)

1. Aktuálna právna  úprava  s účinnosťou od 01. 01. 2020
2. Podnikanie a nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností
3. Oznámenie osobného záujmu na rokovaní orgánu
4. Podávania oznámenia po novom

4.1. Zmena príslušného orgánu na podávanie oznámení

4.2. Termín podávania oznámení

4.3. Náležitosti oznámenia – predpísaný formulár

4.4. Zverejňovanie oznámení

5. Konanie vo veci oznámení

5.1. Lehoty

5.2. Sankcie

5.3. Zastavenie konania

6. Komisia  ochrany verejného záujmu (zloženie, úlohy)


II. ODMEŇOVANIE VOLENÝCH FUNKCIONÁROV

1. Odmeňovanie starostu/primátora
-          Finančné nároky starostu / primátora
-          Postup pri určovaní platu starostu
2. Odmeňovanie poslancov – zmeny od 1.2.2019
-          Zásady odmeňovania poslancov
-          Postup pri vzdaní sa odmeny poslancov
-          Podklady k poskytnutiu odmeny
3. Odmeňovanie zástupcu starostu / zástupcu primátora  - zmeny od 1.2.2019
-          Rozdiel medzi odmenou a platom

4. Odmeňovanie hlavného kontrolóra

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.