Ochrana osobných údajov v praxi obcí a ich ROPO Zmena miesta konania

Termín

6. marec 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, riaditelia škôl, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest, obcí, škôl, DSS

Kapacita:

55

Uzávierka:

05.03.2020

Variabilný symbol:

0603

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Prehľad povinností samospráv a škôl podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
  • Nová bezpečnostná dokumentácia
  • Zodpovedná osoba obce za ochranu OÚ
  • Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie
  • Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
  • Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku
  • Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
  • Obecné noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov
  • Otázky a odpovede

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.