Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska

Termín

28.-30. september 2020, Začiatok: 12:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Lektori:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Michal Lažo , Peter Hanečák, zástupcovia VSD, a.s.

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

starostovia obcí, primátori miest

Kapacita:

200

Uzávierka:

23.09.2020

Variabilný symbol:

283009

Organizátor:

RVC Prešov, RVC Košice, RVC Michalovce

Cena pre členov:

229 €

Cena pre nečlenov:

254 €

Program:

1. deň:

 

Špecifiká rozpočtu obce v roku 2020 a 2021, ako správne hospodáriť v čase krízy

Lektor: Ing. Michal Lažo

 • Vplyv COVIDU – 19 na hospodárenie samospráv v roku 2020 a prijaté opatrenia na znižovanie jeho
 • negatívnych dopadov
 • Predpokladané východiska k zostaveniu rozpočtov subjektov verejne správy na rok 2021
 • Zostavenie rozpočtov na rok 2021 v podmienkach samosprávy
 • Monitoring rozpočtov – fáza realizácie

 

Otvorené údaje a samospráva

Lektor: Peter Hanečák – predseda Spoločnosti pre otvorené informačné technológie (SOIT) a  Iniciatívy Open Data

 • Základné predstavenie Open Data
 • Úvod do tzv. publikačného minima
 • Príklady dobrej praxe


2. deň:

Dotácie z rozpočtu obce v čase krízy, najčastejšie chyby a ako ich nerobiť

Lektorka:  Ing. Oxana Hospodárová

 • Príslušná legislatíva
 • Podmienky poskytovania dotácií, zmeny v r. 2020
 • Komu môže obec poskytovať dotácie z rozpočtu
 • Povinnosť zverejňovať zoznam príjemcov dotácií
 • Zákonné obmedzenia pri poskytovaní dotácií
 • Obsah všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 • Návratné finančné výpomocí
 • Príspevky na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce
 • Kontrola poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obcí
 • Najčastejšie chyby
 • Výmena skúseností, príklady z praxe a odpovede na otázky

 

Kvalitné verejné osvetlenie nemusí zruinovať rozpočet obce

Lektori: zástupcovia VSD, a.s.

 • Technológie
 • Financovanie
 • Prevádzka

 

3. deň: streda 

Nakladanie s majetkom obce – konzultačný seminár

Lektor:   doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Neštruktúrovaný výklad realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou diskusiou

účastníkov k nimi nastoleným aplikačným problémom nakladania s majetkom obce, najmä:

 • Nadobúdanie majetku obce – kúpa.
 • Predaj, zámena, nájom a výpožička majetku obce.
 • Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce.
 • Čo má a čo nemá byť obsahom zásad nakladania s majetkom obce.
 • Deliaca čiara medzi kompetenciami starostu a zastupiteľstva k majetku obce.
 • Najčastejšie pochybenia obcí pri nakladaní s majetkom obce.
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.