Pracovné stretnutie riaditeľov škôl Podujatie je zrušené

Termín

14.-16. apríl 2020, Začiatok: 00:12 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, hotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl

Kapacita:

180

Uzávierka:

10.04.2020

Variabilný symbol:

141604

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

225 €

Cena pre nečlenov:

245 €

Program:

Úloha riaditeľa školy pri verejnom obstarávaní

Lektorka: Ing. Iveta Beslerová

Proces VO so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou, informácia o novinkách od 1.1.2020

 • Definícia zákazky, zmiešané zákazky.
 • Prípravné trhové konzultácie.
 • Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.
 • Podklady pre určenie PHZ.
 • Postup pri určení PHZ.
 • Typy zákaziek a nové finančné limity.
 • Základné povinnosti a princípy pri zákazkách nespadajúcich pod ZVO, zákazky malého rozsahu.
 • Zoznam hospodárskych subjektov.
 • Zmeny uzatvorených zmlúv a rámcových dohôd.
 • Konflikt záujmov , dokumentácia.
 • Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou § 117, podmienky účasti, opis, proces,  dokumentácia.
 • Prieskum trhu.
 • Smernica.
 • Dokumentácia.
 • Referencie.
 • Plán verejného obstarávania.


Konzultácie k aktuálnym témam – zamerané na skúsenosti a každodennú prax – aby sa riaditeľ školy „neprehrabával len v papieroch“

Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

 • Povinnosti riaditeľa/zamestnávateľa (nielen) zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – a ako na to čo najjednoduchšie a najefektívnejšie?
 • Tvorba programov aktualizačného vzdelávania – námety a ukážky.
 • Dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – evidencia, potvrdenia, atď.
 • Vnútorná kontrola školy zameraná na personálnu dokumentáciu.
 • Vnútorná kontrola zameraná na účtovnú agendu
 • Vnútorná kontrola zameraná na ochranu osobných údajov.
 • Ako najjednoduchšie a najefektívnejšie na vnútornú kontrolu školy – podnety, námety, ukážky.

 

Internetová bezpečnosť a kyberšikanovanie

Lektor: Dávid Grochoľ

Všeobecné predstavenie hrozieb - internetová bezpečnosť

 • Klasické počítačové vírusy, ochrana pred nimi
 • Ako mať bezpečný e-mail.
 • Odlíšenie SPAM-u od skutočného e-mailu.
 • Phishing.
 • Doplnok AddBlockPlus pre každý internetový prehliadač.
 • 5 zásad online bezpečnosti (aby sme sa cítili trošku viac bezpečnejšie na internete).
 • Príklady softvérov, ktoré môžeme použiť na rodičovskú kontrolu (PC/TABLET/SMARTFÓN).

Kyberšikanovanie - elektronické šikanovanie

 • Čo rozumieme pod pojmom kyberšikanovanie.
 • Dôležité rozdiely oproti „obyčajnej“ šikane.
 • Definície pojmov kyberšikany.
 • Trestnoprávna zodpovednosť – vyvodzovanie trestných činov z určitých pojmov kyberšikany.
 • Príčiny, motívy a spúšťače.
 • Následky + ako odhalím kyberšikanu.
 • Známe prípady kyberšikanovania.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.