Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019

Termín

31. január 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest, obcí a ich RO a PO

Kapacita:

150

Uzávierka:

30.01.2020

Variabilný symbol:

3101

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Úvod do problematiky – stručná informácia o programe, stručne k legislatívnemu procesu – tohtoročným novelám zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám a iným aktualitám.
2. Daň za rok 2019:
a) okruh zdaniteľných príjmov a príjmov nepodliehajúcich dani,  podiely na zisku plynúce najmä zamestnancom, upozornenie na špecifické posudzovanie v prípade konateľov s. r. o. bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti,  doprava zamestnancov na miesto výkonu práce a pod.
b) problematika zamestnaneckých benefitov a v nadväznosti na to daňových výdavkov zamestnávateľa a pod., vyčíslenie základu dane.
c) nezdaniteľné časti základu dane za rok 2019, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo forme  preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami a ďalšie informácie,
d) daňový bonus na vyživované deti podľa § 33 ZDP, jeho uplatňovanie,  kontrola,  skúsenosti z praxe,
e) daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a ZDP za určených podmienok a určeným spôsobom – podmienky, výška, spôsob preukazovania nároku na daňový bonus na zaplatené úroky,  povinnosti zamestnávateľa v tejto súvislosti atď.,
3. Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce z noviel ZDP:  účinných (v princípe) od 1. 1. 2019, resp. v priebehu roku 2019
- rekreačné poukazy a príspevky na rekreácie, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere pri výrobe vo viaczmennej prevádzke za účelom zabezpečenia ubytovania, zmeny   pri zdaňovaní príjmov  profesionálnych športovcov, od 1. 4. 2019 zmeny týkajúce sa daňového  bonusu, od 1. 7. 2019 podnikové štipendiá atď., tlačivá a lehoty;
4. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 – kedy ho zamestnávateľ musí a kedy nemôže vykonať, správny postup, príklad s vyplneným tlačivom, prehľady, hlásenia.
5. Daňové priznania typu A za rok 2019, príklad s vyplneným tlačivom.
6. Zmena od 1. 12. 2019 pri uplatňovaní daňového bonusu.
7. Zmeny od 1. 1. 2020: Rozšírenie okruhu príjmov od dane oslobodených: vzdelávanie zamestnanca za určených podmienok, lekárska preventívna prehliadka,  zmena v brutovaní nepeňažných benefitov poskytnutých zamestnancom od zamestnávateľa, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, zvýšenie sumy na ubytovanie zamestnanca, náhrada zdaniteľného príjmu, výrazné zmeny týkajúce sa nezdaniteľných častí základu dane,  znižovanie administratívnej záťaže aj na strane zamestnanca, aj na strane  zamestnávateľa.
8. Aktuálne údaje a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti, v prípade záujmu aj zmeny a problémy pri zdaňovaní príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy autorov, umelcov, maliarov, sochárov a pod.), príjmy z prenájmu,  z kapitálového majetku,  zmeny pri zdaňovaní ostatných príjmov; poistné na zdravotné poistenie, podávanie dodatočných daňových priznaní  v nadväznosti na poistné s vyčíslením preplatku na dani a pod.
9. Súvisiace zmeny aj v iných právnych normách, napr. v sociálnej oblasti, napr. pri dávke v nezamestnanosti, peňažnom príspevku na opatrovanie, nový prístup ku príjmom dôchodcov – nové výhody,  sociálne podniky po novom atď.

 

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.