Povinnosti obcí pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a posledné schválené zmeny

Termín

29. január 2020, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

primátori, starostovia, poslanci, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci miest, obcí a zberových firiem

Kapacita:

150

Uzávierka:

28.01.2020

Variabilný symbol:

2901

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

- Prehľad platných právnych predpisov odpadového hospodárstva a rozsah ich zmien od 1.7.2020

- Prehľad ustanovení zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov

- Prehľad ustanovení zákona o odpadoch s poukázaním na posledné schválené zmeny

- Základné ustanovenia a základné pojmy

- Základné povinnosti obcí pri nakladaní s odpadmi

- Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov

- Stavebné odpady a zodpovednosť za nakladanie s nimi

- Komunálny odpad – zmeny v definíciách a zodpovednosti ako i nakladaní s nimi

- Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania

- Zodpovednosť za porušenie povinností

- Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny

- Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.