Novela zákona o sociálnych službách *schválená v parlamente v septembri 2019*

Termín

21. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

Obce a mestá, poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia domov sociálnych služiieb a iných soc. zariaden

Kapacita:

150

Uzávierka:

20.11.2019

Variabilný symbol:

2111

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Vytvorenie právnych podmienok na zavedenie informačného systému sociálnych služieb
  2. Úprava finančnej podpory neverejných poskytovateľov SS z rozpočtov obcí a VÚC pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
  3. Ďalšie zmeny a úpravy niektorých ustanovení zákona o SS vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe
  4. Účinnosti navrhovaných opatrení
  5. Aktuálne informácie týkajúce  hodnotenia kvality sociálnych služieb a deinštitucionalizácie ZSS

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.