Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľstva SR

Termín

29. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

odborní zamestnanci miest a obcí, starostovia a primátori

Kapacita:

150

Uzávierka:

28.11.2019

Variabilný symbol:

2911

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Všeobecné informácie k problematike hlásenia pobytu občanov
 • Nové informácie pre pracovníkov ohlasovní
 • Štruktúra zákona
 • Výklad základných pojmov
 • Hlásenie trvalého a prechodného pobytu
 • Práva a povinnosti ohlasovne pobytu
 • Zmeny v informačnom systéme MV SR Centrálna ohlasovňa
 • Doterajšie novelizácie zákona
 • Poukázanie na nedostatky zistené v dôsledku kontrolnej činnosti
 • Aplikačná prax a aktuálne problémy
 • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.