Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.

Termín

18. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, prednostovia, vedúci zamestnanci, zamestnanci obcí, miest a ostatní záujemcovia o túto

Kapacita:

100

Uzávierka:

15.11.2019

Variabilný symbol:

1811

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav (komasácia, sceľovanie pozemkov)

  • Aktuálny stav pozemkového vlastníctva na Slovensku, jeho rozdrobenosť, príčiny tohto stavu.
  • Podstata pozemkových úprav, ich význam pre vlastníkov, užívateľov, investičnú výstavbu, rozvoj vidieka.
  • Fázy konania o pozemkových úpravách.
  • Obec ako účastník pozemkových úprav, prerokovanie otázok v súvislosti s pozemkovými úpravami – postavenie obce, náklady obce v súvislosti s pozemkovými úpravami.
  • Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na VÚC a obce (zákon     č. 66/2009 Z. z.) a možnosti riešenia tohto stavu.
  • Sceľovanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín.

2. Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva)

  • Podstata a základné znaky pozemkových spoločenstiev.
  • Obec ako člen pozemkového spoločenstva, starosta ako člen orgánu pozemkového spoločenstva.
  • Zmluvné vzťahy medzi obcou a pozemkovým spoločenstvom (nájom, vecné bremeno, predaj):

- na čo si treba dať pozor pri uzatváraní zmlúv s pozemkovým spoločenstvom,
- aké zmluvy a za akých podmienok možno uzatvárať s pozemkovým spoločenstvom,
- kto je stranou zmluvy (spoločenstvo alebo jednotliví urbárnici?),
- kto môže konať v mene pozemkového spoločenstva,
- kedy je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva na uzavretie zmluvy.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.