ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávu Seminár je zrušený.

Termín

15. november 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

starostovia, primátori, prednostovia, zamestnanci obcí, miest, VÚC a ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

120

Uzávierka:

10.11.2019

Variabilný symbol:

1511

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 1. Právny rámec
 2. Vecná príslušnosť orgánov konajúcich v mene štátu vo veci náhrady škody
 3. Právne pojmy: orgán verejnej moci, výkon verejnej moci, nezákonnosť rozhodnutia a nesprávny úradný postup
 4. Rozsah zodpovednosti
 5. Predpoklady úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci od zodpovedného orgánu
 6. Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
 7. Žaloba o náhradu škody, procesný postup v súdnom konaní a vybraná judikatúra
 8. Lehoty
 9. Spôsob a rozsah náhrady škody
 10. Regresná náhrada
 11. Ústredná evidencia
 12. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.