Seminár pre hlavných kontrolórov

Termín

18. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

hlavní kontrolóri, zamestnanci obcí, miest, VÚC, ostatní záujemcovia o túto problematiku

Kapacita:

55

Uzávierka:

17.10.2019

Variabilný symbol:

1810

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

1. Preverovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. – povinností HK (povinná smernica obce)

2. Kontrola  na úseku  cestových náhrad

  • Zákon o cestovných náhradách
  • Zmeny na úseku cestovných náhrad
  • Ciele kontroly na úseku cestovných náhrad

3. Špecifiká pracovno-právnych vzťahov HK

  • Zadávanie úloh hlavnému kontrolórovi starostom
  • Čerpanie náhradného voľna za účasť na komisii
  • Zamestnanecké benefity pre hlavného kontrolóra
  • Súhlas zamestnávateľa s výkonom funkcie HK

4. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zmeny v poskytovaní dotácií
  • Zmeny v nadobúdaní majetku obcí mimovládnymi neziskovými organizáciami

5. Zaručená elektronická fakturácia - informácia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.