Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska Podujatie je zrušené.

Termín

21.-25. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice

Lektori:

Ing. Mária ĎURICOVÁ, JUDr. Ľubica BLAŽEJOVÁ

Kategória:

Akreditovaný kurz

Cieľová skupina:

starostovia a zamestnanci obcí ktorí zabezpečujú správu obecných pohrebísk, pohrebné služby

Kapacita:

25

Uzávierka:

15.10.2019

Variabilný symbol:

212510

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

370 €

Cena pre nečlenov:

410 €

Program:

A. PREVÁDZKOVÁ ČASŤ:

1.) Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve   - Základné pojmy, Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti , Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,  Pohrebiská: zriadenie, prevádzkovanie, prevádzkový poriadok, Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov, Nájomné zmluvy, Návštevníci pohrebiska, Odborná spôsobilosť a príprava, Orgány dozoru, Úrad verejného zdravotníctva, Povinosti obce, Priestupky a iné správne delikty, Spoločné a prechodné ustanovenia

2.) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

3.) Psychológia rokovania s pozostalými

4.) Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb č.80/2003

5.) Zákon č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov

6.) Súvisiace zákony

7.) STN EN 150 17 Pohrebné služby - Pohreb, Pohrebné obrady, Pochovanie

8.) Konkrétne príklady z praxe

B. PRÁVNA ČASŤ so zameraním na:  Občianske právo,  Obchodné  právo, Pracovné právo,  Trestné právo  v častiach súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska

Účastníci dostanú: zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, CD nosič s prezentáciou odbornej prípravy, všetky potrebné zákony, vzory tlačív, podklady k právnej časti

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za semináre (celkovo sa uskutoční 5 školiacich dní), pracovný materiál, občerstvenie, lektori, prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady, vydanie osvedčenia o absolvovaní

Uzávierka prihlášok: 14. október 2019

Prihlásenie na akreditovaný kurz je záväzné! Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. RVC Košice nie je platcom DPH.