Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1101/2017/9/2

Termín

2.-13. december 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Košice, SBD II., Bardejovská 3

Lektori:

podľa akrdeitácie, zabezpečuje OSŠ-Mgr. Furman

Kategória:

Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1101/2017/9/2

Cieľová skupina:

starostovia a zamestnanci obcí ktorí zabezpečujú správu obecných pohrebísk, pohrebné služby

Kapacita:

25

Uzávierka:

29.11.2019

Variabilný symbol:

212510

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

370 €

Cena pre nečlenov:

410 €

Program:

a) prevádzková časť zameraná na dohodnutie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, postupy pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, exhumácii ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska,


b) c) právna časť zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska.

Účastníci dostanú: elaboráty, smernice  a materiály týkajúce sa prevádzkovania pohrebiska

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za semináre, pracovný materiál, občerstvenie, lektori, prenájmy priestorov, organizačné a administratívne náklady, vydanie osvedčenia o absolvovaní

Prihlásenie na akreditovaný kurz je záväzné! Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. RVC Košice nie je platcom DPH.