Finančné výkazníctvo v obciach a ich RO a PO

Termín

15. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislívny seminár

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci miest, obcí a ich RO a PO, starostovia, riaditelia, hlavní kontrolóri

Kapacita:

150

Uzávierka:

14.10.2019

Variabilný symbol:

1510

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  • Právna úprava zostavovania finančných výkazov:  FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04, FIN 6-04
  • Manuál k obsahu finančných výkazov + metodické usmernenia MFSR
  • Obsahová náplň finančných výkazov
  • Zostavenie finančných výkazov
  • Medzivýkazové kontroly finančných výkazov
  • Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.