Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti * Spojenie seminárov - Košice 10.10.2019

Termín

9. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, ODK, Námesti mieru 1

Kategória:

legislívny seminár

Cieľová skupina:

zamestnanci obcí zaoberajúci sa agendou odchytov túlavých zvierat, útulkov a karanténnych staníc a likvidácie

Kapacita:

55

Uzávierka:

04.10.2019

Variabilný symbol:

0910

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

 • Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
 • Povinnosti pri zabezpečovaní trvalého označenia psov - čipovanie
 • Oznamovacia povinnosť obcí v súvislosti s trvalým označením psov
 • Trvalé označovanie psov u vlastníkov v hmotnej núdzi a osôb s minimálnym dôchodkom - informácia
 • Požiadavky na zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá
 • Požiadavky pri zabezpečovaní odchytov túlavých zvierat na území obce a pri ich umiestňovaní do karanténnych staníc
 • Požiadavky na osoby schválené na odchyt túlavých zvierat a na osoby spôsobilé na odchyt .
 • Prechod vlastníctva túlavého zvieraťa na obec.
 • Povinnosti karanténnych staníc a útulkov vo vzťahu k obciam
 • Registrácia chovov hospodárskych zvierat
 • Všeobecne záväzné nariadenia o chove zvierat v obci

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.