Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019

Termín

3. október 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, zamestnanci zriaďovateľov škôl

Kapacita:

300

Uzávierka:

02.10.2019

Variabilný symbol:

0310

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

  • Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie školy
  • Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
  • Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov?
  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy
  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy
  • Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov
  • Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov a ďalších dokumentoch

Pracovný materiál:

  • Pracovný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami legislatívy k stavu 1.9.2019
  • Organizačný poriadok pre školy so zapracovanými zmenami k stavu 1.9.2019

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.