Školské stravovanie v obciach, RO a PO zriadených obcou *účtovanie a vykazovanie*

Termín

19. september 2019, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3

Kategória:

legislatívny seminár

Cieľová skupina:

ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC, škôl, vedúce školských jedální, kontrolóri

Kapacita:

250

Uzávierka:

18.09.2019

Variabilný symbol:

1909

Organizátor:

RVC Prešov

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Platná legislatíva - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania, ekonomická klasifikácia
  2. Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a výdavkové položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania do príjmov rozpočtu,
  3. Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový výpis, pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky na stravnom,  dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa podľa zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu
  4. Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského stravovania
  5. Diskusia

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.